Nieuwsarchief

Als plv. Inspecteur-generaal is Freek van Zoeren ervoor verantwoordelijk dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de komende jaren met inzet van minder ambtenaren een hogere kwaliteit van toezicht en handhaving levert.

Jos Goebbels kent de kalversector van alle kanten. In het verleden werkte hij voor de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

Leveranciers van verfproducten ervaren sinds de invoering van REACH grote regeldruk bij de verstrekking van Veiligheidsinformatiebladen aan afnemers.

Maarten Georgius is senior adviseur opdrachtgeverschap bij Aedes, branchevereniging van woningcorporaties.

Tijdens de Sggv casus asbestverwijdering ontwikkelen private en publieke partijen samen het Asbest Volgsysteem (AVS).

De branchevereniging voor asbestverwijderaars VVTB constateert dat sommige bedrijven nog laks met de regels omspringen.

Het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv), dat door het ministerie van EZ is ingezet om regeldruk te verminderen, sluit af met een besparing van 50 miljoen euro voor het bedrijfsleven.

In aanwezigheid van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën tekenden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Douane en de nVWA een samenwerkingsovereenkomst voor gebruik van Supd@x.

Staatssecretaris Frank Heemskerk en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) bezochten maandag 26 oktober 2009 het bedrijf Argos Oil in de Rotterdamse haven.

Het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ ondersteunt bedrijven bij het verminderen van de administratie.

Op vrijdag 9 april 2010 was minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) aanwezig bij de officiële ingebruikname van de Vishub.

De casus Bouwen met winst is op 25 maart 2011 officieel overgedragen aan de betrokken ketenpartners tijdens een feestelijke ondertekening op het ministerie van EL&I.

De partijen die betrokken zijn bij de verwijdering van asbest ervaren een forse regeldruk.

Een nieuw asbestvolgsysteem moet leiden tot een veilige en verantwoorde verwijdering van asbest en merkbaar minder regeldruk in de asbestsector.

Ketenpartners uit de rubber- en kunststofindustrie, recreatie en kinderopvang voltooien Sggv-casus en gaan door met veelbelovende resultaten.

Bedrijven kunnen tijd en geld besparen bij de naleving van wetten en regels door efficiënte informatie-uitwisseling met de overheid.

Bedrijven uit de vleessector en toezichthouder VWA hebben op het ministerie van Economische Zaken een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een proef te doen met efficiënter toezicht.

De resultaten van de casus Gericht toezicht vleesketen zijn vastgesteld door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), VanDrie Group en VION Food Group.

Ondernemers in de evenementenbranche en gemeenten gaan beter samenwerken bij de aanvraag van evenementenvergunningen, waardoor de regeldruk met 10 tot 15 procent vermindert.

Het aanvragen van vergunningen geeft hoge administratieve lastendruk. Evenementenorganisaties, gemeenten en overheidsdiensten gaan het gemakkelijker maken volgens een gezamenlijke aanpak.

De kalversector, de NVWA en het ministerie van Economische Zaken hebben op 30 maart 2012 een overeenkomst getekend voor vermindering van regeldruk met een (nog) betere borging van het toezicht op voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid.

De import van vis en vlees in de Rotterdamse haven kan gemakkelijker verlopen door slim gebruik te maken van ICT.

Horecabranche en overheden werken samen aan de invoering van het Ondernemingsdossier Horeca en besparen 5 miljoen euro per jaar.

De Land- en Tuinbouw Organisatie ZLTO pleit in het vakblad Nieuwe Oogst voor betere informatie-uitwisseling rond de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Organisatoren van evenementen kunnen in oktober en november 2011 in een aantal gemeenten alle vergunningen voor evenementen online aanvragen.

De aanvraag van omgevingsvergunningen is gemakkelijker geworden.

Woningcorporatie De Alliantie heeft in juni 2012 als eerste het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in gebruik genomen.

Een delegatie vanuit de Roemeense overheid heeft in mei Nederland en België bezocht om te zien hoe in deze landen wordt gewerkt aan vermindering van regeldruk.